הסכם שימוש באתר - Rofim.org.il

ברוכים הבאים ל- rofim.org.il, פורטל הרפואה הישראלי ("האתר").
שימושכם באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן.

1. כללי:

1.1.    תנאי השימוש שלהלן נועדו, להסדיר את תנאי השימוש באתר rofim.org.il (להלן: "האתר").
תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, לרבות במידע הזמין בו ובשירותי קביעת התורים באמצעות רשת
האינטרנט לרופאים ולשירותים רפואיים אחרים אשר מסופקים באמצעות האתר למנוייו .
תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר בינך לבין בעלי האתר,
חברת שידורית בע"מ (להלן: "החברה")

1.2.    החברה מאשרת לך גישה אל האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, והכול בכפוף לתנאים המפורטים להלן .

1.3.    תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4.    הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1.5.    תנאי ההסכם יחולו על כל שימוש ו/או הזמנת תורים דרך האתר אשר יעשו על ידך.

1.6.    הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או זימון תורים
באמצעותו מהווים את הסכמתך לתנאי ההסכם (להלן:"התנאים/ תנאי שימוש").
במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.7.    הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.

1.8.    כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית 
          ו/או לכל מטרה האסורה על פי התנאים.

2.       קניין רוחני:


2.1.    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי,
          סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי
          התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

2.2.    אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם,
          להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והשירותים
          המסופקים באמצעות האתר או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה
          המפורשת של החברה בכתב ומראש. שמה של החברה שם המתחם של האתר וסימני
          המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה
          ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. 
          אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

      3.     זימון התורים:

3.1.    זימון תורים באמצעות האתר יעשה באמצעות שירותי זימון התורים המוצעים באתר.

3.2.    הנך מאשר כי ידוע לך שזימון התור המבוקש נקלט והוזמן רק לאחר קבלת הודעת המערכת "תורך נקבע בהצלחה".

3.3.    כל בקשת קביעת תור צריכה להתקבל ולהיקלט במחשב החברה באופן תקין ומסודר, 
          כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לקביעת התור המבוקש.
          אם בעת זימון התור תמסור פרטי זיהוי שגויים, החברה לא תוכל להשלים את קביעת התור המבוקש.

3.4.    הנך מאשר כי ידוע לך שסיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת קביעת התור. 
          במידה ותקבל הודעה במהלך קביעת התור ו/או לאחר שליחת המידע בדבר תוכן שגוי ו/או
          הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנא וודא קביעת התור על ידי פניה
          ישירה למרפאה, או פנה אל שירות הלקוחות בטלפון: 03-5193102


4.       מסירת פרטים:


4.1.    במקרה ותידרש למסור פרטים אישיים הנכם מתחייבים כי הפרטים שיימסרו הינם פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. 
          הגשת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל
          האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר פרטי זיהוי שגויים.

4.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאשר כי מסירת פרטי זיהוי שגויים או חלקיים לא תאפשר לחברה ולמפעילי
          האתר לספק לך את השירותים המוצעים דרך האתר ולא תאפשר לך גישה חופשית לחלקי האתר השונים.

4.3.    בנוסף מסירת פרטים פיקטיביים ו/או קביעה וביטול של תורים מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו, 
          ועשוי להוות עבירה פלילית. החברה תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה למניעת כל
          שימוש לרעה במערכותיה ובשירותים המוצעים על ידה.


5.       הגבלת שימוש:


5.1.    אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.

5.2.    הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד להסכם באתר ו/או בשירותים
          הניתנים על ידי האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנך מסכים בזאת לכך כי:
5.2.1. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או
          בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל:
          רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או יצירת פריט כלשהו תוך 
          שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש ובכתב של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק ו/או ההסכם.
5.2.2. אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, 
          לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/ או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה
          מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו.
5.2.3. חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאניים",
         "וירוסים", "תולעים" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן על
          קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים
          אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.
5.2.4. חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או
          חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.
5.2.5. הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, 
          ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית. אשר יחייב את החברה
         לשאת בעונש ו/או לפצות ו/או לשפות אותך ו/או כל צד שלישי , אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי
         השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.


6.       הגבלת אחריות:


6.1.   אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות 
        שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה 
        משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, 
        התוכנה, השירותים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל
        טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

6.2.  בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על
       חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף
       ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם,
       ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, 
       עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, 
       או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים
       או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש
       או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, 
       וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה,
       או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או
       על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
       לחברה לא תהיה כל אחריות על המידע המפורסם במסגרת תוכן המשתמשים או על מידע שיפורסם באתר 
       על ידי צדדים שלישיים. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש,
       הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
6.3. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת השירותים המסופקים 
       באמצעות האתר, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת 
       המחשוב ו/או מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת 
       (שידור וקליטה), תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, כשלים באבטחת מידע, פעולות איבה ו/או כוח עליון 
       (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), הגבלות חוקיות ומנהליות אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך 
       ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה וכל כשל אחר בתקינות וזמינות המערכות שבאחריותן קיום התקשורת 
       בין הצדדים דרך רשת האינטרנט, באשר הן. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול השירות, כולו או חלקו.


7.       מידע של צדדים שלישיים ומידע פרסומי:


7.1.    אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים.
          קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות
          לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, 
          ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.
7.2.    החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה 
          לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים
          לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם.

7.3.    כל התקשרות בינך לבין מי מהמפרסמים באתר ו/או בקשר לשירות או מוצר המוצע באילו מהפרסומים 
         המפורסמים באתר הינה התקשרות ישירה בינך לבין אותו מפרסם ו/או מי מטעמו מבלי שהחברה תהא צד לאותה
         התקשרות, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר להתקשרות מעין זו.


8.       המידע באתר אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי

         המידע המוצג באתר הינו לשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה 
         לשימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות 
         עם הגורמים הרפואיים המוסמכים. הנך נדרש לקבל יעוץ מקצועי על ידי הגורמים הרפואיים המוסמכים לפני 
         התחלת טיפול כלשהו או בכל שאלה רפואית שהיא. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על 
         אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. בכל מקרה של סתירה בין מידע המפורסם באתר לבין חומר המתפרסם 
         בפרסומים של גורמים רפואיים רשמיים, כגון משרד הבריאות, קופות החולים וכיוצב' המידע שפורסם על ידי הגורמים 
         הרשמיים הוא הקובע.

     9. התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

         התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או
         תחליף ל
התייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי
         שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל המומחה. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית
         מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, הנם תלויים
         בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

         בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על עצה באתר, אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית.
         במקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

     10. שמירה על פרטיות

          פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר.
          מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר
          ולייעל את האתר.
          בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך
          הפקת וניתוחים סטטיסטיים והעברתו לצדדים שלישיים - כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי
          והכול בכפוף להוראות החוק.

          כמו כן, החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר
          עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי,
          אלא אם תחפוץ בכך.
          מטרת האתר הינה לגשר בינך לבין גורמים ומוסדות רפואיים ובריאותיים שמספקים מידע מקצועי
          ושירותים ייחודיים.
          בשום מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים או המזהים אותך אישית, ללא קבלת הסכמתך.

          בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות קישור ההסרה בגוף המייל שנשלח.

     11. תנאי שימוש במערכת הפניות לרופאים

           במסגרת אתר rofim.org.il מופעלת מערכת פניות לסיוע ביצירת קשר ותאום תור עם הרופאים והמומחים 
           השונים שבאתר.
           במסגרת הדפים האישיים של הרופאים ובמקומות נוספים באתר מופעלים טפסי 'יצירת קשר' שנועדו לסייע
           ביצירת קשר ראשוני והעברת פניות התעניינות ראשוניות ממטופלים פוטנציאלים. נכון להיום השירות ניתן
           לגולשים באתר - ללא חיוב, ולרופאים המקבלים את הפניות - בתשלום על פי פניה או במודלים מסחריים אחרים.
           חברת שידורית שומרת לעצמה את הזכות להחליט על המודלים המסחריים של השרות ולשנותם מעת לעת, 
           ללא צורך בהודעה מוקדמת.
           חברת שידורית, אינה מתחייבת כי כל הפניות שהוזנו לטפסים יועברו באופן מיידי לרופאים או כי הפניות יועברו
           לרופאים שלא בהתאם למודל המסחרי שנקבע. מטרתו של השירות לסייע ביצירת קשר בלבד, והשירות אינו
           מתאים להתייעצויות או לבעיות דחופות, בהן יש צורך בפגישה דחופה עם רופא. בכל מקרה רפואי דחוף אנו
           ממליצים לפנות לרופא בקופת חולים בו בבית חולים.


           אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת
           הסכמת rofim.org.il מראש ובכתב.

      12. מקום שיפוט והדין החל

           על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש
           באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.

13. תנאי שימוש בפורום

13.1.  בהוסיפו הודעה לפורום של רופאים, הגולש מתחייב:
          א שתוכן ההודעה יהיה נקי מהשמצות, מהוצאת דיבה, מניסוחים שאינם ראויים, מפרסומות 
            ומהתקפות אישיות.
          ב. שלא יהיה בהודעה משום עבירה על חוק כלשהו.

          מערכת רופאים ומנהלי הפורומים רשאים למחוק כל הודעה שלא תעמוד בתנאים האלו, ואף לאסור על משתמש
          לכתוב בפורומים, לפי שיקול דעתם.

14. אינדקסים

14.1. האתר איננו אתר מכירות ומפעיל האתר אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים
         כלשהם למשתמש.

14.2. תכנים המוצגים באתר ונמסרו למערכת האתר ע"י המפרסמים באינדקס המפרסמים (הכוללים בין היתר
         כתבות, מאמרים, סקרים ועוד...) הנם באחריותם הבלעדית של אותם מפרסמים.

14.3. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות 
         ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע,
         תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

14.4. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו
         בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל מחדל
         ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה,
         אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך אינדקס המפרסמים.

14.5. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים
         לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי.

14.6. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד,
         כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או
         שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה
         שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

15. שליחת אימיילים

           באת סימון \ בקשת \ אישור קבלת אימייל מאתר rofim.org.il הגולש\ת מאשר לאתר לשלוח דבר פרסומת
           לתיבת האימייל שלו.


16. תנאי השימוש בשירותי SMS

     16.1. המפעילים הסלולאריים ו/או שידורית בע"מ (מפעילת אתר www.rofim.org.il
) אינן אחראיות לשירות,
              לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות ו/או לכל תקלה בתפעולו וכי הן משמשות אך ורק כרשת תקשורת
              להעברת ההודעות לציוד הקצה, בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן, תנאי השירותים, מגבלות ציוד הקצה,
              ומגבלות הרשת הסלולארית.

      16.2. המפעילים הסלולאריים ו/או שידורית (מפעילת אתר www.rofim.org.il) רשאיות לנתק מהשירות מנויים
               שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן / הודעות SMS
או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת.

      16.3. 
המנוי מחויב עבור כל ההודעות שנשלחו אליו במסגרת השירות ע"פ מדיניות החברה הסלולארית בה
               הוא מנוי.

      16.4. אנחנו מפעילים שירות לקוחות לתמיכה בשירות, ועל המנוי לפנות לשירות הלקוחות האמור בכל בעיה ו/או
              תקלה בשירות. ניתן גם לפנות ל - manager@rofim.org.il17. מדיניות פרטיות
        

  מידע הרישום אשר החברה מקבלת ממך בעת הרישום, יישמר במאגר במידע של החברה ויעשה בו שימוש עפ"י הוראות
סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות מידע הרישום ואבטחתו מפני
גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע הרישום ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב
של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על מידע הרישום מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי
לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין. כאשר החברה מעבירה פרטים אישיים רגישים לדוגמא,
פרטי תעודת זהות (על גבי האינטרנט) החברה מגינה עליהם באמצעות טכנולוגיות מקובלות בשוק.


החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר 
(להלן ביחד "
העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת
האתר להעדפותיו האישיות של המורשה ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי
אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של החברה על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המורשים.
עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של החברה אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי
מורשות ושימוש אסור במידע הרישום. על כן, המורשה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד
החברה ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הרישום הנובע מחדירות בלתי
מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. החברה ממליצה למורשה לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת מידע
הרישום בעת פעילותו באינטרנט. לדוגמא, שינוי סיסמאות לעיתים קרובות, שימוש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת
סיסמאות, ושימוש בדפדפן מאובטח. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע הרישום ו/או כל מידע אחר לצדדים
שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים
(פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת בתוכנה ו/או בשירותים או/ו כתוצאה מהפרה ו/או שימוש לרעה באתר ובשירותיו.
במקרה כאמור, רשאית החברה למסור את מידע הרישום ו/או כל מידע אחר לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו
השיפוטי, ובכפוף להוראות הדין החל. באתר החברה קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים.
החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המורשים. יחד עם זאת, החברה
איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם.
שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המורשה.
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן
השימוש במידע הרישום שנמסר על ידי המורשה, תפורסם על-כך הודעה באתר החברה.

             השימוש באתר ומילוי פרטייך לרבות שם מלא, טלפון, מספר תעודת זהות וסימון על ידך כי קראת את את תנאי השימוש
             ובכך מהווה את הסכמתך, כלשון הדין "הסכמה מדעת" והכל ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
             ובקריאתך ואישורך בעת הרישום אתה מצהיר כי לא הופעל עלייך שום לחץ למסירת פרטייך במערכת וכי אין אתה מחויב
             למסור את המידע על פי חוק, והינך בוחר מתוך "הסכמה מדעת" למסור את המידע האמור והכל בכפוף לתנאים האמורים
             בתקנון זה.

 הנך מצהיר כי ידוע לך כי מסירת המידע והשימוש בו נועד לצורך זימון תורים לכל רופאי הפורטל וכי פרטייך יירשמו
 במאגר המידע של החברה.

החברה מסכימה לאפשר לך לקבוע תורים לכלל רופאי החברה הרשומים בפורטל ולפי שיקול דעתה בלבד תוכל בכל עת
למנוע את אפשרות זימון התורים עבורך באתר מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה בלבד.

כמוכן, באפשרותך למנוע חשיפת המידע אודותיך לרופאים אחרים באמצעות חתימה על טופס ייעודי המאפשר לך לבקש
לחסום את האפשרות של רופאים ומטפלים אחרים באתר להיות חשופים למידע אודותיך, באופן שרק רופא אשר קבעת אליו
תור יוכל לצפות במידע אודותיך. חשוב לציין, כי חסימת מידע כאמור עלול לפגוע ולפגום בתהליך הזמנת התור לרופאים אחרים
באתר במידה ותחפוץ בכך.

במידה והנך מעוניין לחסום את האפשרות לקבוע לשאר הרופאים באתר פרט לרופא אליו הנך מעוניין לקבוע תורים
אנא פנה להנהלת האתר בטלפון 03-5193102 אשר תפעל לבקשתך.

   

אודות תנאי שימוש צור קשר
כל הזכויות שמורות ל: קבוצת שידורית שירותי מענה אנושי לעסקים
old analytics tag